Çalışan Adayları İçin Veri Koruma

Aydınlatma Metni

Giriş

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (“THY”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), çalışanlarının kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemektedir. İşbu Çalışanlar Adayları İçin Veri Koruma Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), siz çalışan adaylarının kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesine ve ilgili mevzuatlara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nde, THY olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini (VERBİS) (https://verbis.kvkk.gov.tr/) inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz?

Kişisel verileriniz, işe başvuru sürecinizin başlangıcından itibaren çeşitli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sürecin devamının sağlanması amacıyla matbu dokümanlar (örneğin ibraz ettiğiniz özgeçmiş bilginiz ya da sosyal güvenlik dökümleriniz), formlar (örneğin İşe Giriş/Periyodik Muayene Başvuru Formu) ve bazı hallerde dijital alanlar (örneğin doğrudan kamu kurumlarından veya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (“SHGM”) yetkili hastanelerinden intikal eden bilgiler) vasıtasıyla tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilebilmektedir. Kanun gereği, kişisel verileriniz yalnızca Kanun’da görülen şartlardan en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. THY olarak bizler, kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyor olursak olalım, her şartta başta Kanun’un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında listelenen kişisel veri işleme koşullarına dayanarak veri işliyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

THY tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir (Kişisel verilerinize ilişkin daha detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini (VERBİS) (https://verbis.kvkk.gov.tr/) inceleyebilirsiniz:


Kimlik Bilgileri

Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum, ehliyet bilgileri, imza, TCKN, pasaport bilgileri, özgeçmişte yer alan bilgiler, yurt dışı görevlerine uygunluk açısından değerlendirmek üzere gerekli bilgiler (vize bilgisi, oturma izni, çalışma izni, vatandaşlık/çifte vatandaşlık bilgisi, Greencard (Lawful Permanent Resident Card, Form I-551 vb.) bilgisi gibi).


İletişim Bilgileri

Adres, e-posta, telefon, cep telefonu, sosyal medya iletişim bilgileri.


İşlem Güvenliği

Çevrimiçi başvurularda elde edilen IP adres bilgisi, log kayıtları, parola bilgileri, (çerez politikası için ayrıntılı bilgi almak için https://careers.turkishairlines.com/cerez-politikasi adresini ziyaret edebilirsiniz).


Finans

Ücret bilgisi, banka hesap bilgisi vb.


Mesleki Deneyim

Öz geçmiş bilgileri, eğitim bilgileri, kurs ve sertifika bilgileri, yabancı dil bilgisi, meslek bilgisi, logbook bilgisi gibi bilgiler.


Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf bilgisi.


Özel Nitelikli Kişisel Veriler

THY’nin iş koşulları için gerekli olan sağlık kriterlerinin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik olarak işlenen sağlık verileri, iş başvurunuzda belirtmeyi seçmeniz halinde dernek, vakıf ya da sendika üyeliği bilgileri, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri,


Diğer Bilgiler

Çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veriler ile devam eden hukuki/ceza davalarına ilişkin bilgiler.


Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

THY, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir (Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini (VERBİS) (https://verbis.kvkk.gov.tr/) inceleyebilirsiniz).

AMAÇLAR

Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

HUKUKİ SEBEP

Sözleşmenin kurulması ve ifası,

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

VERİ KATEGORİSİ

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Finans Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Diğer Bilgiler

Yukarıda belirtilen amaçlar

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

Açık rızanızın bulunması,

Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,

Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü taraflara başta Kanun’un 8. ve 9. maddeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarabilmekteyiz.

Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir:


Yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımız ve Tedarikçilerimiz;

ör. THY ile iş ilişkisinde olan çeşitli tedarikçilerimiz, mali müşavirler, finansal denetim firmaları, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri, SHGM yetkili hastaneleri, ya da sair danışmanlık hizmetleri gibi. Ek olarak THY adına gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetler kapsamında bazı durumlarda, çalışan adaylarımızın kimlik bilgisi ya da öz geçmiş bilgisi gibi bilgiler iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.


Grup şirketlerimiz

ör. THY tarafından sunulan hizmetlerin bir kısmı iştiraklerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir, kişisel verileriniz bu kapsamda ilgili grup şirketlerimizle paylaşılabilmektedir. Grup şirketlerimize ilişkin daha detaylı bilgiye Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ya da https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Ulusal ve uluslararası mevzuatça yetkilendirilmiş yetkili özel kurum ve kuruluşlara,, veya Şirketi ve/veya Şirket’in operasyonlarını etkileyecek mahiyette karar alabilecek olan ulusal ve uluslararası kamu kurumlarına;

ör. İlgili mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş idari ve adli makamlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamındaki denetimler,maliye denetimleri, SHGM, IATA gibi ulusal ve uluslararası havacılık otoritelerinin talepleri, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, (“OFAC”), Sanayi ve Güvenlik Dairesi (“BIS”) , Ulaştırma Güvenlik İdaresi (“ TSA”), gibi.


Kişisel Veri Sahibi Olarak Hangi Haklara Sahipsiniz?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi sıfatı ile kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve bu hakları kullanma yöntemlerine ilişkin sizlere bilgi vermek istiyoruz.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

  • Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.
  • Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz.
  • Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
  • İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla adayiletisim@thy.com adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu hazırladık. Başvuru formunu doldurduktan sonra, imzalayarak adayiletisim@thy.com e-posta adresimiz üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

İletişim Bilgilerimiz

Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası
Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Bakırköy/İstanbul